Garantii ja kauba tagastamine

Kauba tagastamiseks on aega 14 päeva, eeldusel on kaup on puhas, puhtas ja terves oringinaalpakendis ja kasutamata.
Kõik tagastusega seotud kulud kannab kauba tellija.Tagastada ei ole võimalik oringinaalvaruosi.
Tagastatud kaup ei tohi olla teibitud, äärmisel juhul minimaalselt ja läbipaistva teibiga.
Kauba tagastus lepitakse kokku eraldi ning M-Fassaadid OÜ-ga määrab raha tagastamise tähtaja, harilikult 14 päeva.

GARANTII

Toote garantii kehtib vastavalt tootjapoolsetele tingimustele.
Garantii alla ei kuulu kuluosad nagu näiteks: pirnid, õli, õlifiltrid, piduriklotsid, süüteküünlad, pidurikettad, piduritrumlid, kojamehed.
Juhul, kui eritingimused ei sätesta teisti, ei ole varuosa ostjal õigus nõuda defektse varuosa paigaldamiseks ja demonteerimiseks ning asendatud varuosa paigaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamist ega nimetatud tööde tasuta teostamist garantii andja poolt.
Lisaks ei tohi olla varuosa modifitseeritud ega muul moel täiendatud.
Samuti ei kuulu garantii alla varuosa mis on paigaldatud valesti, valede töövõtetega.
Garantii ei hõlma ka varuosi mida on kasutatud ringrajal või võidusõidul.
Garantii alla kuuluva varuosa kohta tuleb teha avaldus mis sisaldab:
Toote nimi
Ostmise kuupäev
Arve number
Auto andmed- s.h läbisõit toote paigalduse hetkel ja hetkeline läbisõit
Koopia arvest kus varuosa paigaldati